Промоция -10% с код 10promo
service@artforma.bg
Напиши ни имейл
Разговаряй чрез
Разговаряй чрез WhatsApp

Регламент

"

I.Oпределения

Използваните в Общите условия определения означават следното:

1. Клиент - физическо лице, юридическо лице или организационно звено, не представляващо юридическо лице, притежаващо съответната правоспособност съгласно действащите законови разпоредби, коeто извършва Поръчки в Електронния магазин;

2. Потребител - в съответствие с чл. 22 [1] от Гражданския кодекс означава физическо лице, което извършва правна сделка с търговеца, която не е пряко свързанa със стопанската или професионалната дейност на лицето.

3. Граждански кодекс - Законът от 23 април 1964 г. (Държавен вестник бр. 16, позиция 93, с изменения);

4. Общи условия – настоящите Общи условия, определят общите условия за извършването на покупко-продажба, както и принципите за предоставяне на услуги по електронен път като част от онлайн магазина Artforma;

5. Онлайн магазин (Магазин) - интернет услугата, достъпна на адрес www.artforma.bg/, чрез която клиентът в частност може да извършва поръчки;

6. Стоки - продуктите, представени в Онлайн магазина;

7. Договор за покупко-продажба - договорът за покупко-продажба на Стоки, който се сключва между Artforma и Клиента чрез уебсайта на магазина, съгласно постановленията на Гражданския кодекс;

8. Закон за защита на потребителите - Закон за защита на потребителите от 30 май 2014 г. (Държавен вестник от 2014 г., позиция 827);

9. Закон за предоставяне на електронни услуги - Законът от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (Държавен вестник бр.144, позиция 1204, с изменения);

10. Поръчка - декларация за директното намерение на клиента за сключване на договор за покупко-продажба, определящо съответно вида и броя на стоките.

 

 

II. Общи правила

1. Настоящите Общи условия определят правилата за използване на онлайн магазина на адрес www.artforma.bg/.

2. Настоящите Общи условия представляват общите условия, описани в член 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги.

3. Oнлайн магазинът Artforma, функциониращ на адрес www.artforma.bg/, се ръководи от фирма FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP: 923-172-93-78, REGON: 381749814 . С регистрирана търговска дейност в Централния регистър и информация за икономическата дейност (CEIDG), воден от министъра на икономиката.

4. Настоящите Общи условия в частност определят:

- правилата за регистриране и използване на клиентския профил като част от онлайн магазинa;

- условията и правилата за подаване на поръчки чрез електронна поща като част от онлайн магазина;

- принципите за сключване на Договор за покупко-продажба с използването на услугите, предоставяни като част от онлайн магазина.

5. Използването на онлайн магазина е възможно при условие, че телекомуникационната система, използванa от клиента, отговаря на следните минимални технически изисквания: Наличие на интернет достъп. Интернет браузър (например Google Chrome, Internet Explorer, Opera и др.)

6. За да използва онлайн магазина, Клиентът трябва да получи достъп до компютърна станция или терминално устройство с достъп до Интернет.

7. В съответствие с приложимото законодателство Artforma си запазва възможността за ограничаване на предоставянето на услуги чрез онлайн магазина до лица на възраст над 18 години. В този случай потенциалните клиенти ще бъдат уведомени за това.

8. Клиентите могат да получат достъп до настоящите Общи условия по всяко време чрез линкa, който се намира на главната страница на сайта www.artforma.bg/ както и да ги изтеглят и отпечатат.

 

 

III. Правила за използването на Онлайн магазина

1. Регистрацията в онлайн магазина е доброволна. Клиентът може да извърши поръчка без да се регистрира в магазина, след като прочете Общите условия и ги приеме.

Регистрацията се извършва чрез попълване и приемане на формуляра за регистрация, който се намира на уебсайта на магазина.

Условието за регистрация е да одобри съдържанието на Общите условия и да предостави личните данни, отбелязани като задължителни.

Artformа има право да лиши клиента от правото да използва онлайн магазина, и да ограничи достъпа до част или всички ресурси на онлайн магазина, с незабавен ефект, в случай на нарушение на Общите условия от страна на Клиента и по-специално, в случай че Клиентът:

- при регистрацията си в онлайн магазина предостави неверни, неточни или неактуални данни, които подвеждат или нарушават правата на трети лица,

- извърши онлайн нарушение на личните права на трети лица, в частност личните права на други клиенти на онлайн магазина,

- допусне друг тип поведение, което Artforma счита за противоречащо на приложимото право или на общите принципи за използване на интернет или засягащо доброто име на Artformа.

Лице, което е лишено от правото да използва онлайн магазина, не може да се регистрира отново без предварителното съгласие на Artformа.

2. С цел гарантирането на безопасността на трансфер на съобщения и данни във връзка с предоставяните услуги в рамките на сайта онлайн магазинът прилага технически и организационни мерки, съответстващи на степента на заплаха за сигурността на предлаганите услуги, в частност мерки за предотвратяването на придобиването и промянато от неоторизирани лица на данни, разпространявани по интернет.

3. Клиентът е задължен в частност:

- да използва онлайн магазина по начин, съответстващ на разпоредбите на действащото законодателство на територията на Република България, на разпоредбите, включени в Общите условия, както и на общите принципи за използване на интернет,

- да не представя и не препраща съдържание, забранено от закона, например съдържание, което популяризира насилие, твърдения, противоречащи на истината, или да не нарушава личните права и други права на трети лица,

- да използва онлайн магазина по начин, който не пречи на работата на сайта, в частност чрез употребата на конкретен софтуер или устройства,

- да не предприема действия като: изпращане или публикуване на нежелана търговска информация (спам) в рамките на онлайн магазина,

- да не използва онлайн магазина по начин, затрудняващ действията на други клиенти на магазина и на Artforma,

- да използва цялото съдържание, включено в онлайн магазина, само за лична употреба.

 

 

IV. Процедурата за сключване на Договор за покупко-продажба

1. За да бъде сключен договор за покупко-продажба чрез онлайн магазина, трябва да влезете на сайта www.artforma.bg/ и да изберете cтоки, следвайки съответните технически стъпки, на база на последователно появяващите се съобщения за клиента и на информацията, достъпнa на сайта.

2. Изборът на стоки за поръчка от клиента се осъществява чрез добавянето на продукти в кошницата.

3. При извършването на поръчката - до момента на натискане на бутона, потвърждаващ поръчката, клиентът има възможност да променя въведените данни и избраните продукти. За тази цел трябва да следва съобщенията, които се появяват, и информацията, която се намира на уебсайта.

4. След като Клиентът, пазаруващ в онлайн магазина, предостави всички необходими данни, се показва обобщение за избраната поръчка. Обобщението, заедно с описанието на избраните стоки или услуги, включва също общата цена на поръчката и всички други разходи.

5. За да изпратите поръчка, е необходимо да приемете съдържанието на Общите условия, да предоставите задължителните лични данни и да натиснете бутона, потвърждаващ извършването на Поръчката.

6. Информацията за стоките, предоставена на интернет страниците на магазина, представлява търговска оферта по смисъла на чл. 66 от Гражданския кодекс. Изпращането на поръчката от Клиента се счита за изразено желание за сключване на договор за покупко-продажба с Artformа в съответствие с Общите условия. Договорът се приема като сключен от момента на получаване на поръчката на клиента от системата на онлайн магазина при спазването на Общите условия за извършването на поръчка. След сключването на договора Клиентът получава имейл по електронната си поща, потвърждаващ всички съществени елементи на Поръчката.

7. Договорът за покупко-продажба се сключва на български език, като съдържанието му е в съответствие с Общите условия.

8. Клиентите могат да получат достъп до Общите условия по всяко време и от линкa, който се намира на главната страница на www.artforma.bg да ги изтеглят и разпечатат.

Съхранението, сигурността и споделянето на данните за поръчките и Общите условия (правила за покупко-продажби) се извършват по електронна поща. След като влезете в своя профил, можете да видите свои предишни поръчки.

 

 

V. Доставка

1. Доставката на Стоките е ограничена до територията на Република България и се извършва на посочения от Клиента адрес при извършването на поръчката.

2. Доставката на поръчаните Стоки се извършва чрез:

- Куриерска фирма

Няма възможност за лично получаване на поръчаните стоки в нашия магазин.

Разходите за доставка са, както следва: Доставката е безплатна, независимо от начина на плащане и доставка. В случай на допълнителни разходи за доставка, те ще бъдат посочени в момента на извършване на поръчката.

3. Срокът за реализация на доставка включва: Времето за доставка - от 7 до 15 работни дни (Производствено време: максимум 8 работни дни, Доставка: максимум 7 работни дни) и се изчислява от датата на извършване на поръчката от Клиента.

4. Повреди, възникнали по време на доставката на продукта.

При онлайн пазаруването, за нашия магазин винаги съществува риск от случайно повреждане или загуба на стока при транспортиране. Ако стоките бъдат доставени с видими повреди, възникнали по време на транспортиране, молим във възможно най-кратък срок да уведомите доставчика за възникналата повреда, както и да се свържете с нас. Забавянето при извършването на рекламация или при установяването на контакт няма никакви последици за Вашите законови искове и удовлетворяването им, в частност за Вашите права по законоустановената гаранция за дефекти (точка VIII от Общите условия). По-бързото уведомяване за забелязаните повреди по време на транспортирането, от своя страна, за нас е в помощ при възстановяването на нашите собствени искове към превозвача или транспортния застраховател.

 

 

VI. Цени и начини на плащане

1. Цените на стоките са дадени в български левове и включват всички компоненти, включително ДДС, митнически и други разходи.

2. Клиентът има възможност да плати чрез:

- банков превод

- наложен платеж

- плащане с PayPal

Сумата за плащане се начислява в момента на извършване на банковия превод от купувача. При доставка с наложен платеж, сумата се начислява от куриера, при доставянето на поръчката на купувача.

 

 

VII. Промяна на спецификацията на поръчката или отказ

1. След направена поръчка Купувачът има право да я промени или да я откаже в рамките на 2 работни дни от момента на финализирането ѝ. Под финализиране се разбира извършване на плащане или избор на доставка с наложен платеж (плащане при получаване на пратката).

2. Купувачът е длъжен да предостави на Продавача в имейл съобщение цялата информация, свързана с промяна на спецификацията на поръчката или нейния отказ.

3. Всяка промяна на първичната спецификация ще доведе до промяна на цената на поръчката, която Купувачът се задължава да покрие, в това число и да заплати такса за обработка в размер на 40 BGN.

4. В случай на отказ от поръчката стойността на върнатата сума ще бъде намалена с такса за обработка в размер на 40 BGN.

5. Промяната и отказа след посочения период няма да бъдат взети под внимание, което произтича от бизнес профила на Продавача поради продуктовата персонализация на всяка поръчка.

 

 

VII. Право на отказ

1. Изключване на правото на отказ от договора

Право на отказ от договора не се отнася до договори за доставка на стоки, които не са изготвени предварително, за производство на които решаващият е индивидуален избор или определение от потребителя, или които са явно приспособени към личните потребности на потребителя.

Продуктите от офертата ни (освен мебелните комплекти от колекция Valentina) се изработват изцяло по индивидуална поръчка и са приспособени към потребностите на потребителя, във връзка с което няма възможност за връщане на купената стока.

2. Право на отказ от договора

Описаната по-долу процедура се отнася само до продуктите от колекция Valentina (мебелни комплекти).

Имате право да се откажете от настоящия договор в срок от 14 дни без да посочвате каквато и да е причина. Срок за отказ от договора приключва след изтичане на 14 дни след датата, на която сте станали притежател на предмета или на която посоченото от Вас трето лице, различно от превозвача е станало притежател на предмета. Разноските по доставка при връщане на продукта са за сметка на клиента. Стоката трябва да се изпрати в срок от 14 дни след отказ от договора на адрес: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Полша, Телефо: +48 68 42 27 365.Не отговаряме за повреди на съдържанието при транспорт, затова препоръчаме застраховка на пратката.

За да се възползвате от правото на отказ от договора, трябва да ни информирате (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg, Телефон: +48 68 42 27 365) за решението си за отказ от настоящия договор чрез изрична декларация (например, писмо изпратено по поща, по факс или по електронна поща).
Можете да се възползвате от образец на формуляра за отказ от договора, обаче това не е задължително.
 

Образец на формуляра за отказ от договора

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά αυτό είναι προαιρετικό. )

Образец на формуляра за отказ от договора

 

За да спазите срока за отказ от договора, достатъчно е да изпратите информация относно упражняване на полагащото Ви се право на отказ от договора преди изтичане на срока за отказ от договора.

Последици на отказ от договора:
При отказ от настоящия договор Ви възстановяваме всички получени от Вас плащания, незабавно, но във всеки случай не по-късно от 14 дни след датата, на която бяхме информирани за Вашето решение за упражняване на правото на отказ от настоящия договор.

Вие отговаряте за намаление на стойността на предмета, възникнало от ползване на такъв по начин, различен от необходимия за установяване на характера, свойствата и функциите на предмета.
 

 

VIII. Допълнителни гаранции при продажба на стоки в магазина

 

Artforma е производител на стоките, налични в онлайн магазина. Artforma като производител предоставя допълнителна гаранция за cтоки, на които е производител при условията и в срока, посочени в гаранционната карта, приложена към всеки продукт. Гаранцията, предоставена от нас, не изключва, ограничава или спира правата на Клиента съгласно разпоредбите на гаранцията за качество на продадената стока (Раздел VIII от Общите условия).

IX. Рекламации, свързани с предоставянето на услуги по електронен път

1. Artforma предприема стъпки, за да осигури изцяло правилното функциониране на онлайн магазина, в степен отговаряща на съвременните технически познания и се задължава в разумен срок да отстрани всички неизправности, за които клиентите ни информират.

2. Клиентът може да ни уведоми за всички неизправности или прекъсвания във функционирането на уебсайта на Онлайн магазина. Информацията за неизправности, свързани с функционирането на магазина, трябва да бъде изпратена по електронен път на следния адрес: service@artforma.bg

3. При оплаквания за неизправности, свързани с функционирането на уебсайта на Онлайн магазина, молим да посочите вида и датата на възникване на проблема.

4. Ние се задължаваме да отговорим на оплакването Ви незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на неговото подаване.

 

 

 

XI. Извънсъдебни начини за разглеждане на рекламации и искове

1. Бихме искали да Ви информираме за това, че съществуват възможности за извънсъдебно разглеждане на жалби и искове. Използването им е доброволно и може да се осъществи, само ако страните по спора постигнат споразумение помежду си.

- Потребителят може да предяви иск за повдигане на извънсъдебно производство за разрешаване на потребителски спорове относно сключеният Договор за покупко-продажба към Търговската инспекция, съгласно чл. 36 от Закона за Търговската инспекция от 15 декември 2000 г. (Държавен вестник бр. 4, т. 25, с изменения).

- Потребителят може също така да подаде иск за разглеждането на спора относно сключения Договор за покупко-продажба от постоянния арбитражен съд, действащ към Търговската инспекция в съответната област, съгласно чл. 37 от Закона за Търговската инспекция от 15 декември 2000 г. (Държавен вестник от 2001 бр. 4, т. 25,

- Европейската комисия също предоставя онлайн платформа за разрешаване на спорове между потребители и търговци (платформа за АРС). Тя е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Подробна информация за разрешаване на потребителски спорове, включително възможностите за защита на потребителите, извънсъдебните средства за разглеждане на искове и правилата за достъп до тези процедури са налични в седалищата или на интернет страниците на областните инспекторати на Търговска инспекция на следния интернет адрес: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 

 

XII. Заключителни разпоредби

1. Компетентният съд за решаване на потребителски спорове е съдът с териториална компетентност съгласно приложимите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.

2. Решаването на евентуални спорове, възникнали между Artforma и Клиента, който не е Потребител, се разглеждат в съответния съд с юрисдикция спрямо седалището на нашата фирма.

3. По въпросите, които не са обхванати от настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на общо приложимото право, в частност разпоредбите на Закона от 23 април 1964 г. на Гражданския кодекс (консолидиран текст, 30 май 2014 г. с по-късни изменения) относно правата на потребителите (Държавен вестник от 2014 г., позиция 827). В случай на несъответствие на настоящите Общи условия, включващи правата на клиентите, и разпоредбите, произтичащи от общоприложимите законови разпоредби, се прилагат общоприложимите разпоредби на полското право.

"

Вижте нашите ревюта на