Правилник

I.Oпределения

 

Използваните в Правилата термини означават
1. Клиент - физическо лице, юридическо лице или организационно звено, което не е юридическо лице, чиито специфични правни разпоредби дават правоспособност, коeто подава поръчки в магазина;
2. Потребител - в съответствие с чл. 22 [1] от Гражданския кодекс означава физическо лице, което извършва правна сделка с предприемачa, която не е пряко свързанa с неговата стопанска или професионална дейност.
3. Граждански кодекс - Законът от 23 април 1964 г. (вестник на законите, Бр. 16, т. 93, изменен);
4. Правила - тези правила, определящи общите условия за продажба, както и правилата за предоставяне на електронни услуги като част от онлайн магазина Artforma;
5. Онлайн магазин (Store) - интернет услуга на адрес https://artforma.bg/, чрез която клиентът може по-специално да подава поръчки;
6. Стоки - продукти, представени в Онлайн магазина;
7. Договор за продажба - договор за продажба на Стоки по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между Artforma и Клиента, сключван чрез уебсайта на магазина;
8. Закон за правата на потребителите - Закон за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (журнал на законите от 2014 г., точка 827);
9. Законът за предоставяне на електронни услуги - Законът от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (журнал на законите № 144, т. 1204, изменен);
10. Поръчка - декларация за намерение на клиента, насочена директно към сключването на Споразумението за продажба, в което се посочват по-специално видът и броят на стоките.

 

II. Общи разпоредби

 

1. Тези правила определят правилата за използване на онлайн магазина на адрес https://artforma.bg/.
2. Тези правила са регламентът, посочен в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги.
3. Oнлайн магазин Artforma, работещ на https://artforma.bg/, се управлява от FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP: 923-172-93-78, REGON: 381749814. Икономическата активност се регистрира в Централния регистър и информация за икономическата дейност (CEIDG), воден от министъра, компетентен по въпросите на икономиката.
4. Тoзи регламент уточнява по-специално:
- правила за регистриране и използване на профилa като част от онлайн магазин;
- условия и правила за подаване на поръчки чрез електронна поща като част от онлайн магазин;
- принципите за сключване на споразумения за продажба с използване на услуги, предоставяни като част от онлайн магазина.
5. Използване на онлайн магазина е възможно при условие, че системата на ИКТ, използванa от клиента, отговаря на следните минимални технически изисквания: Интернет достъп. Интернет браузър (например Google Chrome, Internet Explorer, Opera и др.)
6. За да използва онлайн магазина, Клиентът трябва да получи достъп до компютърна станция или терминално устройство с достъп до Интернет.
7. В съответствие с приложимото законодателство Artforma си запазва правото да ограничи предоставянето на услуги чрез онлайн магазина до лица на възраст над 18 години. В този случай потенциалните клиенти ще бъдат уведомени за това.
8. Клиентите могат да получат достъп до тези правила по всяко време през линкa, намерен на главния https://artforma.bg/ сайт и да ги изтеглят и да отпечатат.

 

III. Правилата за използване на онлайн магазина

 

1. Регистрацията в онлайн магазина е по избор. Клиентът може да подаде поръчка без да се регистрира в магазина, след като прочете тези Правила и ги приеме.
Регистрацията се извършва чрез попълване и приемане на формуляра за регистрация, който се намира на уебсайта на магазина
Условието за регистрация е да приеме съдържанието на регламентите и да предостави лични данни, означени като задължителни.
Artformа може да лиши клиента правото да използва онлайн магазина, и може да ограничи достъпа до част или цялостта ресурсите на онлайн магазина, с незабавен ефект, в случай на нарушение на Правилника от страна на Клиента и по-специално ако Клиентът:
- по време на регистрацията в онлайн магазина предостави неверни, неточни или неактуални данни, подвеждащи или нарушаващи правата на трети лица,
- извърши онлайн нарушение на личните права на трети лица, по-специално личните права на други клиенти на онлайн магазина,
- да позволи друго поведение, което Artforma счита за противоречащо на приложимото право или на общите принципи за използване на интернет или засягащо доброто име на Artformа.
Лице, което е лишено от правото да използва онлайн магазина, не може да се пререгистрира без предварителното съгласие на Artformа.
2. За да се гарантира безопасността на предаване на съобщения и данни във връзка с предоставяните услуги в рамките на обекта, онлайн магазин отнема технически и организационни мерки, съответстващи на сериозността на безопасността на услугите, по-специално мерки за предотвратяване на придобиване и промяна от неоторизирани лица данни, предавани по интернет,
3. Клиентът е задължен по-специално:
- да използва онлайн магазина по начин, съвместим с разпоредбите на действащото законодателство на територията на Република Полша, разпоредбите на регламентите, както и общите принципи за използване на интернет.
- да не представя и не препраща съдържанието, забранено от закона, например съдържание, което популяризира насилие, клевети или нарушава лични права и други права на трети лица,
- да използва онлайн магазина по начин, който не пречи на работата му, по-специално чрез използването на конкретен софтуер или устройства,
- да неприема действия като: изпращане или поставяне на нежелана търговска информация (спам) като част от онлайн магазина,
- да не използва онлайн магазина по начин, който не е неудобен за други клиенти и за Artforma,
- да използва цялото съдържание, включено в онлайн магазина, само за лична употреба.

 

IV. Процедурата за сключване на Споразумението за продажба

 

1. За да се сключи споразумението на продажбите чрез онлайн магазина, отидете на сайта https://artforma.bg/ и изберете cтоките, като предприемате техническите стъпки, базирани на показваните съобщения и информацията достъпнa на сайта.
2. Изборът на поръчани от клиента стоки се прави, като се добавят към кошницата.
3. При поставянето на поръчката - до натискане на бутона, потвърждаващ поставянето на поръчката, клиентът има възможност да променя въведените данни и избрания продукт. За да направите това, следвайте съобщенията, показвани на Клиента, и информацията, която се намира на уебсайта.
4. След като Клиентът предостави, използвайки онлайн магазина, всички необходими данни, се показва обобщение на поставената поръчка. Обобщението на поставената поръчка ще включва, наред с другото описание на избрани стоки или услуги, обща цена и всички други разходи.
5. За да изпратите поръчка, е необходимо да приемете съдържанието на Правилата, да предоставите задължителните лични данни и да натиснете бутона, потвърждаващ подаването на поръчката.
6. Информация за стоките, предоставени на уебсайтовете на магазина, представлява предложение по смисъла на чл. 66 от Гражданския кодекс. Изпращането на поръчката от Клиента е декларация за воля за сключване на договор за продажба с Artformа в съответствие с Правилника. Споразумението се третира като сключено от момента на получаване от онлайн магазин система поръчката на клиента, при спазване на Правилника за поръчка. След сключването на договора Клиентът получава електронна поща, потвърждаваща всички съществени елементи на Поръчката.
7. Договорът за продажба се сключва на полски език, като съдържанието му е в съответствие с Правилника.
8. Клиентите могат да получат достъп до тези правила по всяко време и от линкa намерен на главния сайт https://artforma.bg/ да го изтеглят и да отпечатат.
Консолидирането, сигурността и споделянето на данните за поръчките и Общите условия (правила за продажби) се извършват по електронна поща. Можете да видите по-ранни поръчки в профила си, след като влезете.

 

V. Доставка

 

1. Доставката на Стоките е ограничена до територията на Република Полша и се извършва на посочения от Клиента адрес при подаване на поръчката.
2. Доставката на поръчаните Стоки се извършва чрез:
- Куриерска компания
Няма възможност за лична колекция на поръчаните стоки в нашия магазин.
Разходите за доставка са, както следва: Доставката е безплатна, независимо от начина на плащане и доставка. В допълнение, разходите за доставка ще бъдат посочени в момента на поставяне на поръчката.
3. Крайният срок за доставка е: Времето за доставка - от 7 до 15 работни дни (Производствено време: максимум 8 работни дни, Доставка: максимум 7 работни дни) и се брои от датата на поръчката на Клиента.
4. Повреди на продукта, създадени по време на доставката.
В случай на потребителски дистанционно пазаруване, магазинът винаги носи риск от случайно повреждане или загуба на стоки по време на транспортиране. Ако стоките се доставят с очевидни щети по време на транспортиране, моля ви се да съобщите за такъв дефект на доставчика и да се свържете с нас възможно най-скоро. Забавянето при подаването на такава жалба или установяването на контакт няма последици за вашите законови искове и удовлетворение, по-специално за вашите права по законоустановена гаранция за дефекти (точка VIII от Правилника). По-бързото уведомяване за забелязани щети по време на транспортирането е за нас помощ при възстановяването на нашите собствени искове срещу превозвача или транспортния застраховател.

 

VI. Цени и начини на плащане

 

1. Цените на стоките са дадени в полскa злота и включват всички компоненти, включително ДДС, митниците и всички други компоненти.
2. Клиентът има възможност да плати цената:
- банков превод
- наложен платеж
- плащане в системата PayU
- плащане с PayPal
Таксата се начислява в момента, в който банковият превод се извършва от купувача. В случай на доставка с наложен платеж, таксата се начислява от куриера, когато парцелът се достави на купувача.

 

VII. Право на отказ от договора

 

Право на отказ от договора
Имате право да се оттеглите от договора в рамките на 14 дни, без да посочите причина. Крайният срок да се оттегли от договора ще изтече след 14 дни от датата, на която вие сте придобили нещата или трето лице, различна от превозвача и посочена от вас e придобилa нещата. В нашия магазин периодът на оттегляне от договора се удължава до 30 дни. След 30 дни от датата, на която сте закупили поръчания в нашия онлайн магазин продукт, изтича срокът за отказ от договора.
За да упражни правото си на отказ, трябва да ни уведомите ( FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg) за решението си да се откажете от договора чрез недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата, по факс или по електронна поща). Можете да използвате формуляра за отказ от модела, но той не е задължителен.
За да запазите крайния срок за оттегляне от договора, достатъчно е да изпратите информация относно упражняването на правото си да се оттеглите от договора преди да изтече крайния срок за оттегляне от договора.
Последици от оттеглянето от договора
Ако се откажете от договора, ние ще ви върнем всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка на стоки (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на начин на доставка, различно от най-евтиното редовна доставка, предлагана от нас), незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор. Ние ще възстановим плащането, използвайки същите начини на плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с друго решение; Във всеки случай няма да се начислява никакви такси във връзка с това връщане.
Ще вземем нещата. Ние поемаме разходите за връщане на нещата. Вие сте отговорни само за намаляване на стойността на нещата, произтичащи от използването им по различен начин, отколкото е необходимо за установяване на характера, характеристиките и функционирането на нещата.
• Правото на отказ от договора от потребителя се изключва в случай на:
• Споразумения, при които обектът на услугата е не-предварително произведен обект, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на неговите индивидуални нужди.
ОБРАЗЕЦ на оттеглянето от договора
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако желаете да се оттеглите от договора)
- получател FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg,
- Aз/ Ние (*) информирам/информирамe(*) за моя/ нашия отказ от договора за покупко-продажба на следните неща (*) договор за доставка на следните елементи (*) договор за работа, състояща се в извършване на следните неща (*) / предоставяне на следните услуги (*)
- Дата на сключване на договора (*) / разписка (*)
- Име и фамилия на потребителя (и)
- Потребителски адрес (адреси)
- Подпис на потребителя (ите) (само ако формулярът е изпратен на хартиен носител)
- Дата
(*) Ненужното се зачерква.

 

VIII. Жалби относно cтоките

 

Важи за клиентa, който е потребител:
Ние сме длъжни да доставяме стоки без дефекти. Прилага се установената законова отговорност за дефекти в продадените стоки (гаранция за дефекти) до степента, посочена в чл. 556 и чл. 556 [1] -556 [3] и последващия граждански кодекс.
Могат да се подават жалби:
- в писмена форма на следния адрес: FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Podgórna 16, 64-200, Karpicko.
- по електронна поща на следния адрес: service@artforma.bg.
В случай на упражняване на правата по гаранцията - ако считаме, че е необходимо да се разгледа жалбата, от вас се изисква да предоставятe за наша сметка дефектните стоки на пощенския адрес, посочен по-горе. Ако, поради вида на продукта или метода на неговото инсталиране, доставката на стоките би била прекалено трудна, трябва да ги направите достъпни за нас на мястото, където се намират. Ние се задължаваме да отговорим на жалбата незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на подаването й.
Ние сме отговорни за гаранцията, ако бъде открит физически дефект преди изтичането на две години от датата на доставка на стоките до вас. Ако обектът на продажба е употребен подвижен вещ, задължението по гаранцията е една година от датата на неговото издаване.
В жалбата се препоръчва (1) да се предостави информация относно предмета на жалбата, по-специално вида и датата на дефекта; (2) Искането за обработка за отстраняване на дефекти (подмяна на продукта c нов, ремонт на продукта, намаляване на цените, отказ от договора - ако дефектът е значителен); и (3) предоставяне на данни за връзка с оплакващата се страна - това ще улесни и ускори процеса на разглеждане на жалби от магазина. Препоръките, посочени в предходното изречение, са само под формата на необвързващи насоки и по никакъв начин не засягат ефективността на подадените жалби, като прескочат предоставянето на препоръчаната информация.
Важи за клиент, който не е потребител едновременно:
Купувачът, който все още не е потребител няма право гаранция, ако не е извършил проверка на стоките в момента, и по начина, приет от нещата от този вид и не е уведомил незабавно продавача за дефекта, и когато дефектът е възникнал по-късно - ако не уведоми продавача веднага след откриването му. При липса на уведомление за дефекта стоките се считат за приети. Горепосоченото не се прилага в случай на измама от нас. Жалбите могат да се подават писмено на адреса на магазина и по електронен път.

 

IX. Допълнителни гаранции при продажба на стоки в магазина

 

Artforma е производител на стоки, налични в магазина. Artforma като производител предоставя допълнителна гаранция за cтоки, на които е производител при условията и за срока, посочени в гаранционната карта, приложена към cтоките. Гаранцията, предоставена от нас, не изключва, ограничава или спира правата на Клиента съгласно разпоредбите на гаранцията за дефекти в продадената стока (Раздел VIII от Правилата).

 

X. Жалби относно предоставянето на услуги по електронен път

 

1. Artforma предприема стъпки, за да осигури пълна коректна работа на онлайн магазина, доколкото това е резултат от настоящите технически познания и се ангажира да отстрани в разумен срок всички нередности, съобщени от клиентите.
2. Клиентът може да ни уведоми за всички нередности или прекъсвания във функционирането на уебсайта на Онлайн магазина. Нередностите, свързани с функционирането на магазина, трябва да бъдат докладвани по електронен път на следния адрес: service@artforma.bg
3. При оплакване за нередности, свързани с функционирането на уебсайта на Онлайн магазина, моля посочете вида и датата на възникване на нередовността.
4. Ние се задължаваме да отговорим на жалбата незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на подаването й.

 

XI. Извънсъдебни начини за разглеждане на жалби и обезщетения

 

1. Моля, имайте предвид, че има възможност да се използват извънсъдебни начини за разглеждане на жалби и обезщетения. Използването им е доброволно и може да се осъществи само ако страните по спора се споразумеят.
- Потребителят може да поиска откриване на производство по извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове относно сключеното Споразумение за продажба на търговската инспекция, в съответствие с чл. 36 от Акта от 15 декември 2000 г. относно търговската инспекция (вестник на законите, Бр. 4, т. 25, изменен).
- Потребителят може също така да подаде искане за признаване на спор относно сключеното Споразумение за продажба от постоянен арбитражен съд, действащ в съответния воеводален инспекторат на търговската инспекция, съгласно чл. 37 от Акта от 15 декември 2000 г. относно търговската инспекция (вестник на законите, 2001 № 4, т. 25, изменен).
- Европейската комисия предоставя също платформа за онлайн разрешаване на спорове между потребителите и предприемачите (платформа за ОРС). Тя е достъпна на адрес:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 2. Подробна информация за разрешаване на потребителските спорове, включително възможността за защита на потребителите, извънсъдебни средства за справяне с жалба, защита и правилата за достъп до тези процедури са на налични в областните инспекции по инспектората по търговия и на интернет страниците на следния интернет адрес: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

XII. Заключителни разпоредби

 

1. Компетентният съд за решаване на спорове с потребителите е съдът с териториална компетентност съгласно приложимите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.
2. Уреждането на евентуални спорове, възникващи между Artforma и Клиента, който не е Потребител, е предмет на съд, който има юрисдикция по седалището ни.
3. По въпроси, които не са обхванати от настоящия правилник, се прилагат разпоредбите на приложимото право, по-специално разпоредбите на Акта от 23 април 1964 г. Гражданският кодекс (консолидиран текст, 30 май 2014 г. относно правата на потребителите (вестник на законите от 2014 г., точка 827). В случай на несъответствие на тези правила с правата на клиентите и разпоредбите, произтичащи от общоприложими разпоредби, се прилагат общоприложимите разпоредби на полското право.